Mis on Eesti 2030+?

“Eesti 2030+” on kehtiv üleriigiline planeering.

Ruumilise planeerimise peamine eesmärk on otstarbeka ruumikasutuse saavutamine, mis eelkõige peab looma sobiva elukeskkonna inimesele ning samas säilitama võimalikult tervikliku ja jätkusuutliku looduskeskkonna. Üleriigilist planeeringut võib käsitleda ka pikaajalise strateegilise kavana.  Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ peamiseks eesmärgiks on ruumilise arengu suunamine kõige üldisemates küsimustes.

Üleriigiline planeering käsitleb ruumilisi seoseid teiste riikidega, samuti Eesti riigi erinevaid regioone ning kogu maa- ja veeala tervikuna. Selle eesmärk on suunata asustusstruktuuri ja üleriigiliste võrgustike terviklikku arendamist, arvestades sealhulgas piirkondade eripäradega. Üleriigiline planeering annab üldised suunised maakonnaplaneeringute ja omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks ning loob võimaluse riigi tasandi valdkondlike arengukavade või strateegiate paremaks seostamiseks.

Planeeringus „Eesti 2030+“  arendatakse edasi eelmises üleriigilises planeeringus „Eesti 2010“ (2000) kajastatud teemasid nagu asustus, transport, energeetika ja rohevõrgustik.

Üleriigilise planeeringu koostamine toimus avatult, andes kõigile huvitatud organisatsioonidele ja isikutele võimalused planeeringu sisu osas kaasa rääkida. Planeerimisprotsessi osapoolte heas koostöös valminud üleriigilise planeeringu näol on tegemist omalaadse ühiskondliku kokkuleppega riigi ruumilise arengu suunamiseks.

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ algatas ja kehtestas Vabariigi Valitsus (aadress Rahukohtu 3, 15161 Tallinn) ning koostamise korraldaja ja koostaja oli Siseministeerium (aadress Pikk 61, 15065 Tallinn).