Eesti 2030+ elluviimine on sujunud hästi

Siseminister Hanno Pevkur tutvustas 09.10.2014 Vabariigi Valitsuse istungil üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ elluviimist viimase kahe aasta jooksul, keskendudes selle tegevuskava täitmisele. Valitsus võttis informatsiooni teadmiseks ja kohustas Siseministeeriumit avaldama täiendatud üleriigilise planeeringu elluviimise tegevuskava ministeeriumi kodulehel.

Üleriigilist planeeringut on ellu rakendatud nüüdseks pisut üle kahe aasta. Kokkuvõtvalt võib öelda, et üleriigilise planeeringu elluviimine on siiani olnud edukas kõigis alalõikudes. Valdavalt püsivad kavandatud tegevused ka ettenähtud ajagraafikus ega ole vajalik teha tegevuskavas suuremaid muudatusi.

Eesti 2030+ põhimõtete lõimimine valdkondlikesse strateegiadokumentidesse on olnud edukas. Eesti regionaalarengu strateegia võtab üle paljud üleriigilise planeeringu põhimõtted. Tänu tihedale koostööle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on lõimimine olnud väga edukas transpordi arengukava ja energiamajanduse arengukava puhul. Ka mitmed teised arengukavad on hästi kooskõlas Eesti 2030+ põhimõtetega.

Üleriigilise planeeringu elluviimiseks algatas Vabariigi Valitsus 18. juulil 2013 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades. Maakonnaplaneeringud on üleriigilisest planeeringust täpsemad ja siin kavandatakse riigi huvid palju konkreetsemalt. Lisaks on koostamisel mitmed teemaplaneeringud, mis käsitlevad riigile olulisi võrgustikke, näiteks Rail Baltic raudteetrassi koridori planeerimine, Pärnumaa ja Hiiumaa mereala planeerimine, Eesti ja Läti vahelise 330 kV kõrgepingeliini trassi koridori planeerimine.

Kaks muudatust, mis üleriigilise planeeringu tegevuskavas lõpptähtaegade osas tehti, lähtuvad seadustest tulenevatest tähtaegadest või värskelt valminud arengukavadest. Muudatused viidi tegevuskavasse sisse ja uuendatud tegevuskava avaldati veebilehel:

  1. Riigi maareservi moodustamise lõpptähtaega pikendada kuni 31.12.2017. Vajadus tuleneb riigivaraseadusest, mille kohaselt riigivara valitsejad on kohustatud kandma kõik riigile kuuluvad maaüksused maakatastrisse 2017. aasta 31. detsembriks. Praegu tegevuskavas olev tähtaeg 2012-2015 on vastuolus seadusega.
  2. Andmeside lairiba baasvõrgu arendamise lõpptähtaega pikendada kuni aastani 2020. Vajadus tuleneb hiljuti valminud infoühiskonna arengukavast. Praegu tegevuskavas olev tähtaeg 2012-2016 on vastuolus arengukavaga.

Planeerimisseadus näeb ette, et kuue kuu jooksul peale Riigikogu valimisi 2015. a tuleb üleriigiline planeering üle vaadata ja esitada ülevaatamise tulemused ja ülevaade planeerimisalasest olukorrast riigis, sh üleriigilisest planeeringust, Vabariigi Valitsusele. Siis tuleks uuesti kaaluda, kas on vaja mingite tegevuste osas sisse viia täiendavaid muudatusi või korrigeerida tähtaegu. Lisaks tuleb koostöös teiste ametkondadega planeeringu ülevaatamise käigus läbi arutada, millised uued tegevused tuleks lisada tegevuskavasse.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s