Ülevaade tõmbas joone alla 30. juunini kehtinud planeerimisseadusele

Riigihalduse minister Arto Aas tutvustas 24.09.2015 Vabariigi Valitsuse istungil ülevaadet riigi planeerimisalasest olukorrast aastatel 2011-2015. Valitsus võttis informatsiooni teadmiseks ja kohustas Rahandusministeeriumit avaldama ülevaate ministeeriumi kodulehel.

Planeerimisseaduse (kuni 30.06.2015 kehtinud redaktsioon) § 29 lg 2 nägi ette, et kehtestatud üleriigilise planeeringu vaatab üle valdkonna eest vastutav minister ning esitab tulemused ja ülevaate riigi planeerimisalasest olukorrast Vabariigi Valitsusele kuue kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi.

Arvestades, et ülevaade üleriigilise planeeringu elluviimise kohta  esitati Vabariigi Valitsusele 2014. aasta sügisel, siis käesolevas ülevaates seda detailselt ei korratud. Küll aga esitati üleriigilise planeeringu ülevaatamise tulemuste lühikokkuvõte.

Ülevaade hõlmab perioodi 2011–2015 ning on koostatud planeeringutasandite kaupa, lähtudes seadusekohasest planeeringute hierarhiast. Lisaks leidsid kajastamist mitmed muudki olulised planeerimisega seotud üldisemad teemad, nt planeerimisalane õigusruum, rahvusvaheline koostöö jne.

Ülevaate koostamist alustati 2015. aasta kevadel. Ministeerium saatis maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele küsimustiku planeerimisolukorra kohta. Selliselt kokku kogutud teave oli ülevaate peamiseks sisendiks.

01.07.2015 jõustunud uue planeerimisseaduse § 25 lg 1 näeb ette, et üleriigilise planeeringu vaatab üle valdkonna eest vastutav ministeerium iga kümne aasta tagant ja esitab Vabariigi Valitsusele kokkuvõtte üleriigilise planeeringu ülevaatamise tulemustest kuue kuu jooksul. Seega tulevikus käesolevaga sarnast ülevaadet enam esitama ei pea, küll aga tuleb edaspidi endiselt esitada kokkuvõte üleriigilise planeeringu ülevaatamise tulemustest.

Advertisements