Planeering Eesti 2010

Esimese üleriigilise planeeringu “Eesti 2010” koostamist alustati 1995 aprillis. Üleriigiline planeering kiideti heaks ja selle tegevuskava kinnitati Vabariigi Valitsuse 19.09.2000 korraldusega nr 770-k.

“Eesti 2010” koostamise kahe esimese ettevalmistava etapi tulemusena valmisid 1996 Keskkonnaministeeriumi väljaantud trükised “Maailm ja Eesti, tulevikutrendid” ning 1997 “Eesti tulevikustsenaariumid”. Tulevikustsenaariumides analüüsiti Eesti erinevaid arenguvõimalusi, stsenaariumide koostamisse kaasati 15 Eesti tuntumat teadlast ja ühiskonnategelast. Stsenaariumid olid üheks aluseks lõpliku planeeringudokumendi koostamisel. Üleriigilise planeeringuga samal ajal koostati ka Eesti regionaalarengu strateegia. Planeeringu ettevalmistavad etapid ja esialgse planeeringukavandi koostamine toimusid Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis, planeeringu lõplikku vormistamist korraldas ja juhtis Keskkonnaministeerium.

Üleriigilise planeeringu “Eesti 2010” kesksed eesmärgid olid:
1) Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
2) Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja edasiarendamine;
3) Asustuse ruumiline tasakaalustamine;
4) Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
5) Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.

Planeeringu koostamisel lähtuti arusaamast, et ajalooliselt väljakujunenud asustussüsteem ja maastikustruktuur on Eesti kultuuri ja ajaloolise järjepidevuse üks olulisi väljendusi ning rahvuslikku identiteeti ja keskkonnakvaliteeti kindlustav tegur. Ligi kolmveerand Eesti territooriumist hõlmavad metsad ja sood ning rikas ja mitmekesine looduskeskkond on meie üks väärtuslikum kaasavara uude sajandisse. Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja edasine parandamine on Eesti ruumilise korralduse, asustuse, maakasutuse, transpordi, energeetika ja kogu majanduse arengu üks oluline baastingimus.

Üleriigilise planeeringu “Eesti 2010” lühikokkuvõte avaldati eestikeelse ja inglisekeelse trükisena.

“Eesti 2010” lakkas kehtimast uue üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kehtestamisega Vabariigi Valitsuse poolt 30.08.2012.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s