Planeeringu koostamine ja kaasamine

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” raames peetud kohtumised ja avalikud arutelud ning menetluskäigu kokkuvõte

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 04.02.2010 korraldusega nr 32. Üleriigilise planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati regionaalministri 16.02.2010 käskkirjaga nr 23.

Planeeringu koostamine
Planeeringu koostas Siseministeeriumi planeeringute osakond. Protsessi aitas koordineerida planeeringu projektijuht Kaur Lass (Head OÜ).

Planeeringu ettevalmistavas faasis (sügisel 2009) koondati üleriigilise planeeringu algatamise ettevalmistamiseks vajalik teave ekspertidelt, Riigikogu fraktsioonidelt ja ministeeriumidelt. Samal perioodil koostas Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut ka hinnangu üleilmsete suundumuste ja Euroopa Liidu poliitika kohta.

Ruumilise arengu visiooni esmaversiooni koostas ekspertrühm 2010. aasta kevadel. Teised töörühmad täiendasid seda hiljem, arvestati ka 7. juunil 2010 KUMUs peetud visioonikonverentsi tagasisidet.

Planeeringu sisu töötati välja ekspertrühma, ministeeriumide töörühma ja maavalitsuste töörühma ning asustuse, transpordi, energeetika ja merealade teemarühma koostöös peamiselt 2010. aasta teisel poolel.

2011. aastal korraldati arutelusid planeeringu eelnõu sisu üle nii töörühmades kui ka kohtumistel huvirühmadega.

Planeeringu koostamise käigus tegi Tartu Ülikooli professor, ekspert Tõnu Oja 2011. aasta jooksul keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Planeeringu koostamisel osalejad
Ekspertrühma liikmed:
Kaia Sarnet (ekspertrühma juht), Katri-Liis Ennok, Maila Kuusik, Toomas Paaver, Raul Allikivi, Aado Keskpaik, Einari Kisel, Jaak Kliimask, Jaak Maandi, Heldur Meerits, Anti Moppel, Heiki Mägi, Kalev Sepp ja Indrek Ranniku.

Ministeeriumide töörühma liikmed:
Riho Raave, Sandra Mikli, Andres Ideon, Nele Loorents, Valdeko Palginõmm, Laila Põdra, Kristiina Sipelgas, Toomas Haidak, Kärt Klein, Kärt Kivirand, Egge Kulbok-Lattik, Klas Klaas, Lauri Lugna, Ramon Nahkur, Lauri Lindström, Avo Suurthal, Heli Aru, Kadri Tali ja Märt Loite.

Maavalitsuste töörühma liikmed:
Jaan Mark, Heino Alaniit, Urve Pill, Urmas Majajääs, Anti Tõll, Ülo Ansberg, Margis Sein, Mati Jõgi, Marika Saks, Tiiu Pärn, Tavo Kikas, Agne Peetersoo, Peep Männiksaar, Kaire Jaanus, Tiia Kallas, Tiiu Kutti ja Anti Allas.

Merealade töörühma liikmed:
Ministeeriumide ja teadusasutuste esindajad Georg Martin, Andres Ideon, Tiiu Pärn, Agnes Pilv, Heiki Jaanuska, Robert Aps, Jaak Maandi, Madis Laaniste, Gerli Koppel ja Rando Kruusmaa.

Asustuse teemarühma liikmed:
Jaak Kliimask, EMÜ (teemarühma juht)
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakond
Aado Keskpaik, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut
Tavo Kikas, Rapla maavalitsus (kuni 2010)
Indrek Ranniku, Tartu linnavalitsus
Kalev Sepp, EMÜ
Toomas Tammis, arhitekt, EKA
Toivo Tammik, arhitekt, TTK
Garri Raagmaa, geograaf, TÜ
Anto Aasa, geograaf, TÜ
Toomas Paaver, arhitekt (alates 2011)
Kristiina Sipelgas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Transpordi teemarühma liikmed:
Dago Antov, inseneribüroo Stratum, TTÜ (teemarühma juht)
Anti Moppel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Toomas Haidak, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Andres Urm, Maanteeamet
Urmas Kase, Pärnu maavalitsus
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut
Jaak Maandi, eraisikust ekspert
Ain Kaljurand, AS Tallinna Sadam
Erik Sakkov, AS Tallinna Lennujaam
Kalvi Pukka, AS Edelaraudtee
Ago Kokser, Harjumaa ühistranspordikeskus
Ingmar Roos, Maanteeamet
Andres Ideon, Kaitseministeerium
Andrus Noor, Eesti Raudtee AS
Riina Kaljurand, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Energeetika teemarühma liikmed:
Ain Kull, TÜ (teemarühma juht)
Einari Kisel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Mart Landsberg, OÜ Elering
Eero Saava, AS Eesti Energia
Roman Bogdanovitš, AS Eesti Gaas
Hannu Lamp, Keskkonnainvesteeringute Keskus
Argo Normak, EMÜ
Peep Mardiste, Eesti Roheline Liikumine
Tõnu Mauring, TÜ tehnoloogiainstituut
Martin Hurt, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Riina Kaljurand, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Andres Ideon, Kaitseministeerium

Siseministeeriumi töötajad:
Siim Kiisler, Kaia Sarnet, Katri-Liis Ennok, Toomas Paaver (kuni 2010), Tavo Kikas (alates 2011, planeeringuteksti peamine kirjutaja), Anni Konsap, Maila Kuusik, Aime Kats, Eedi Sepp, Siim Männik ja Priidu Ristkok.

Lisaks kaasati palju teisi osalisi, kelle nimeline esiletõstmine siinses koondis on nende suure hulga tõttu keerukas.

Koostöö, kaasamine ja avalikustamine planeeringu koostamisel
Planeeringu koostamisel ja menetlemisel toimus laialdane koostöö, kaasamine ja seaduse nõuetele vastav avalikustamine.

Maavalitsuste ja omavalitsuste kaasamine
11.05.2010 – planeeringuprotsessi tutvustamine maavanematele Siseministeeriumis;
27.05.2010 – maavalitsuste töörühma koosolek ruumilise arengu visiooni arutamiseks;
09.11.2010 – planeeringu visiooni ja põhiteeside tutvustamine Põlvamaa omavalitsustele;
26.11.2010 – planeeringu põhiteeside tutvustamine maavalitsuste arenguspetsialistidele;
30.11.2010 – planeeringu visiooni ja põhiteeside tutvustamine Rakveres Lääne-Virumaa omavalitsustele;
24.01.2011 – kohtumine Tartu linnapea ja linnavalitsuse esindajatega Tartus;
16.02.2011 – planeeringu põhieesmärkide tutvustamine linnade ja valdade päevadel;
22.03.2011 – kohtumine Paldiski linnavalitsuse esindajatega Paldiskis;
31.03.2011 – kohtumine Ida-Viru omavalitsuste ja maavalitsuse esindajatega Jõhvis;
12.04.2011 – planeeringu põhieesmärkide tutvustus maavanematele Siseministeeriumis;
27.04.2011 – planeeringu tutvustamine Pärnumaa transpordikonverentsil Pärnus;
04.10.2011 – planeeringu tutvustamine maavalitsuste planeeringuspetsialistidele;
03.11.2011 – planeeringu tutvustamine Põlvamaa omavalitsuste arendustöötajatele;
15.11.2011 – planeeringu tutvustamine maavalitsuste arendusjuhtide nõukojas Nelijärvel;
17.11.2011 – planeeringu tutvustamine Pärnumaa omavalitsuste arendustöötajatele;
07.12.2011 – planeeringu tutvustamine innovatsioonikonverentsil Rakveres;
13.12.2011 – planeeringu tutvustamine Tallinna linnavalitsuses arengutöötajatele.

Ministeeriumide kaasamine
25.05.2010 – ministeeriumide töörühma koosolek ruumilise arengu visiooni arutamiseks;
11.11.2010 – planeeringu põhiteeside tutvustamine Rahandusministeeriumis;
09.12.2010 – koosolek asjaomaste ministeeriumide ja teadusasustuste esindajatega merealade planeerimise teemal ja koosolekul peamiste merega seotud teemade tuvastamine;
15.12.2010 – Regio ASi analüüsi „Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast” tutvustamine, kuhu olid kaasatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;
15.02.2011 – ministeeriumide töörühma koosolek Siseministeeriumis;
18.03.2011 – ministeeriumidevahelise merealade töörühma koosolek Siseministeeriumis;
21.06.2011 – kohtumine Maa-ameti esindajatega üleriigilise planeeringu teemade aruteluks;
27.06.2011 – kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega „Eesti 2030+” teksti tööversiooni täiendamiseks;
18.10.2011 – koosolek Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis transpordi- ja ekspertrühma liikmetega, et arutada transpordipeatüki sõnastust ja tegevuskava;
06.12.2011 – ministeeriumide töörühma koosolek Siseministeeriumis sisendi saamiseks üleriigilise planeeringu tegevuskavva;
13.12.2011 – kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega „Eesti 2030+” teksti täiendamiseks.

Huvirühmade kaasamine
15.06.2010 – nõupidamine Arengufondis, et selgitada koostöövõimalusi koostamisel oleva majanduse kasvuvisiooni vallas ja arutada selle seost üleriigilise planeeringuga;
06.07.2010 – kohtumine Riigikantselei esindajaga; ruumilise arengu visiooni tutvustamine ja arutelu, kuidas oleks seda otstarbekas Vabariigi Valitsusele või Riigikogu fraktsioonidele tutvustada;
09.09.2010 – kohtumine Arengufondiga ja ruumilise arengu visiooni edastamine kasvuvisiooni meeskonna liikmetele;
21.09.2010 – kohtumine Edelaraudtee AS-ga, et välja selgitada kiire rongiühenduse reaalseid võimalusi, arvestades Eesti riigile soetatavate rongide koosseisu;
12.10.2010 – kohtumine Arengufondi kasvuvisiooni meeskonna liikmetega, teabevahetus ja ühise info levitamise arutelu. Arengufondi esindajatega kokkuleppimine kasvuvisiooni tutvustamise teemal, et anda piirkondlikel avalikel aruteludel teavet ruumi planeerimise majanduslike tegurite kohta;
15.11.2010 – kohtumine Arengufondiga teabevahetuseks. Arengufondi-poolne teavitus maakondliku visioonipäeva tulemuste kohta;
17.11.2010 – planeeringu visiooni ja põhiteeside tutvustamine Eesti Geograafia Seltsile;
22.11.2010 – planeeringu visiooni ja põhiteeside tutvustamine Riigikogu tuleviku toetusrühmale. Infomaterjalid planeeringu kohta edastati kõigi fraktsioonide sekretariaatidesse;
07.12.2010 – osalemine Arengufondi korraldatud Tulevikufoorumil ja „Eesti 2030+” tutvustamine;
06.03.2011 – planeeringu seisukohtade ja teeside tutvustamine tudengite teaduskonverentsil TalveAkadeemia 2011 Pühajärvel;
25.03.2011 – planeeringu lühitutvustus Tallinna Ülikooli geograafia eriala üliõpilastele;
14.02.2011 ja 11.05.2011 – planeeringu tutvustamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ruumilise planeerimise täiendusõppe jätkukursusel;
18.05.2011 – kohtumine Eesti Raudtee AS-ga, et täpsustada raudteetranspordi arengu kajastamist üleriigilises planeeringus;
02.05.2011 – loeng üleriigilise planeeringu kohta Tartu Ülikoolis geograafia eriala tudengitele;
07.06.2011 – planeeringu eesmärkide ja põhiteeside tutvustus Eesti Logistikaklastri liikmetele;
08.06.2011 – planeeringu protsessi ja sisu tutvustamine Riigikogu Reformierakonna ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonidele;
15.06.2011 – üleriigilise planeeringu protsessi ja sisu tutvustamine Riigikogu Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonidele;
01.09.2011 – kohtumine Eesti Taastuvenergeetika Koja ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esindajatega.

Avalikud arutelud
Ruumilise arengu visiooni avalik tutvustamine toimus KUMU-s 7. juunil 2010 peetud visioonikonverentsil (ühtlasi toimus ka seadusekohane avalik arutelu). Konverentsi eesmärk oli kaasata avalikkust ja saavutada esmane meediakajastus. Konverentsil tutvustati ruumilise arengu visiooni olemust, vajalikkust ja seost üleriigilise planeeringuga. Konverentsil tehti ankeetküsitlus, et saada tagasisidet visiooni sõnastuse kohta.

Piirkondlikud avalikud arutelud 2010. aastal
25.10.2010 – Raplas, kuhu olid kutsutud Harju, Rapla ja Järva maakonna inimesed;
28.10.2010 – Kohtla-Järvel, kuhu olid kutsutud Ida- ja Lääne-Viru maakonna inimesed;
03.11.2010 – Haapsalus, kuhu olid kutsutud Hiiu, Saare ja Lääne maakonna inimesed;
04.11.2010 – Pärnus, kuhu olid kutsutud Pärnu ja Viljandi maakonna inimesed;
08.11.2010 – Tartus, kuhu olid kutsutud Jõgeva, Tartu, Põlva, Valga ja Võru maakonna inimesed.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikustamine
03.–20.12.2010 – üleriigilise planeeringu KSH programmi avalikustamine;
21.12.2010 – üleriigilise planeeringu KSH programmi avalik arutelu Siseministeeriumis;
25.10.–17.11.2011 – üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” KSH aruande avalikustamine koos planeeringu tööversiooniga;
21.11.2011 – üleriigilise planeeringu KSH aruande avalik arutelu Siseministeeriumis.

Piirkondlikud avalikud arutelud 2011. aastal
23.11.2011 – Rakveres, kuhu olid kutsutud Ida- ja Lääne-Viru maakonna inimesed;
24.11.2011 – Haapsalus, kuhu olid kutsutud Lääne, Saare ja Hiiu maakonna inimesed;
25.11.2011 – Võrus, kuhu olid kutsutud Põlva, Võru ja Valga maakonna inimesed;
30.11.2011 – Tartus, kuhu olid kutsutud Tartu, Viljandi ja Jõgeva maakonna ning Tartu linna inimesed;
09.12.2011 – Tallinnas, kuhu olid kutsutud Järva, Harju, Rapla ja Pärnu maakonna ning Tallinna ja Pärnu linna inimesed.

Avalike arutelude toimumise kohta ilmusid teated nii üleriigilises pressis kui ka kõigis maakonnalehtedes.

Rahvusvaheline koostöö
03.02.2011 – üleriigilise planeeringu seisukohtade tutvustamine Rootsis Stockholmis ESPON (ingl European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) konverentsil;
07.02.2011 – üleriigilise planeeringu seisukohtade tutvustamine Poolas Varssavis VASAB (Läänemere maade ruumilise planeerimise alane koostöö) konverentsil;
14.04.2011 – kohtumine Helsingis Soome Keskkonnaministeeriumi esindajatega üleriigilise arengu ja omavaheliste seoste selgitamise eesmärgil;
26.05.2011 – üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” eesmärkide ja sisu tutvustamine Riias Läti Keskkonnakaitse- ja regionaalarengu ministeeriumis toimunud koosolekul ja ühishuvide arutelu. Strateegiaga „Latvia 2030” leitud seoste esiletõstmine.

Valdav osa eelnimetatud kohtumisi on dokumenteeritud (memodena, mis on kättesaadavad Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnas).

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+” kehtestati Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 korraldusega nr 368.

Info ruumilise arengu visiooni, planeeringu, kaasamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise, avalike arutelude kohta ning olulisem kasutatud taustteave oli kogu planeerimisprotsessi jooksul üleval Rahandusministeeriumi hallataval käesoleval kodulehel.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s